ابرهای ایچیموکو (Ichimoku Clouds) : ایچیموکو (6)

مدرس : مختار دهنوی
رایگان
قابل مشاهده برای همه
litefinance broker logo
معامله در بازار های مالی با بروکر لایت فایننس
توجه کنید : استفاده از ویدیو ها بدون اجازه مدرس غیرقانونی میباشد.

موضوعات:
●تنکنسن و کیجنسن
●ستاپ گیری وهمراهی با روندهای صعودی و نزولی 
●الگوهای هم‌شکل برگشتی(۷،۸)
●بررسی احتمالات مختلف پیش از رخ دادن اتفاقات برای ستاپ گیری در تغییر روند
●ستاپ‌گیری کیجنسن و تنکنسن کنار هم

ابرهای ایچیموکو (Ichimoku Clouds)
ابرهای ایچیموکو (Ichimoku Clouds)
فصل فصل 6 (آغاز ایچیموکو و معرفی دقیق ابزارها) ویدیوی 1

فصل فصل 6 (آغاز ایچیموکو و معرفی دقیق ابزارها) ویدیوی 2

فصل فصل 6 (آغاز ایچیموکو و معرفی دقیق ابزارها) ویدیوی 3

فصل فصل 6 (آغاز ایچیموکو و معرفی دقیق ابزارها) ویدیوی 4

فصل فصل 6 (آغاز ایچیموکو و معرفی دقیق ابزارها) ویدیوی 5

در حال مشاهده
فصل فصل 6 (آغاز ایچیموکو و معرفی دقیق ابزارها) ویدیوی 6

فصل فصل 6 (آغاز ایچیموکو و معرفی دقیق ابزارها) ویدیوی 7