کندل استیک (CandleStick) : جمع بندی الگو های کندلی - کارگاه عملی

مدرس : آمین رضائی
رایگان
قابل مشاهده برای همه
litefinance broker logo
معامله در بازار های مالی با بروکر لایت فایننس
توجه کنید : استفاده از ویدیو ها بدون اجازه مدرس غیرقانونی میباشد.
کندل استیک (CandleStick)
کندل استیک (CandleStick)
فصل کندل استیک ویدیوی 1

فصل کندل استیک ویدیوی 2

فصل کندل استیک ویدیوی 3

فصل کندل استیک ویدیوی 4

در حال مشاهده
فصل کندل استیک ویدیوی 5