پرایس اکشن دوره اول 96 و دوره دوم 98 ( دوره تریگر ) : شناخت ساختار پیوت های قیمتی

مدرس : سعید خاکستر
رایگان
قابل مشاهده برای همه
litefinance broker logo
معامله در بازار های مالی با بروکر لایت فایننس
توجه کنید : استفاده از ویدیو ها بدون اجازه مدرس غیرقانونی میباشد.
 پرایس اکشن دوره اول 96 و دوره دوم 98 ( دوره تریگر )
پرایس اکشن دوره اول 96 و دوره دوم 98 ( دوره تریگر )
فصل دوره دوم 98 ویدیوی 1

فصل دوره دوم 98 ویدیوی 2در حال مشاهده
فصل دوره دوم 98 ویدیوی 5

فصل دوره دوم 98 ویدیوی 6فصل دوره دوم 98 ویدیوی 9

فصل دوره دوم 98 ویدیوی 14


فصل دوره دوم 98 ویدیوی 16

فصل دوره دوم 98 ویدیوی 17


فصل دوره دوم 98 ویدیوی 19

فصل دوره دوم 98 ویدیوی 20

فصل دوره دوم 98 ویدیوی 21

فصل دوره دوم 98 ویدیوی 22

فصل دوره دوم 98 ویدیوی 23

فصل دوره دوم 98 ویدیوی 24