ده رتبه برتر از اشتباهات معامله گران


نام کتاب 10 رتبه برتر اشتباهات تریدر های فارکس
نام کتاب ( انگلیسی ) The Top Ten Mistakes
نویسنده JASON ALAN JANKOCSKY
موضوع روانشناسی
پی دی اف دانلود کتاب

سرفصل های کتاب 10 رتبه برتر اشتباهات تریدر های فارکس  : 

  • اﺷﺘﺒﺎه ﺷﻤﺎره 10: دﻣﻮ ﺑﻤﺪت ﻃﻮﻻنی
  • اﺷﺘﺒﺎه ﺷﻤﺎره 9: ﻧﺪاﺷﺘﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪء ﺗﺮﯾﺪ
  • اﺷﺘﺒﺎه ﺷﻤﺎره 8: ﺗﺮﯾﺪ ﺑﺎ ﺣﺠمی ﺑﺰرگ ﺑﺮای ﺣﺴﺎﺑﺘﺎن
  • اﺷﺘﺒﺎه ﺷﻤﺎره 7: ﺗﻐﯿﯿﺮ در ﺳﺎﯾﺰ ﺗﺮﯾﺪھﺎﯾﺘﺎن
  • اﺷﺘﺒﺎه ﺷﻤﺎره 6: اور ﺗﺮﯾﺪینگ
  • اﺷﺘﺒﺎه ﺷﻤﺎره 5: اﺳﺘﻔﺎده از یک ﺗﺎﯾﻢ ﻓﺮﯾﻢ
  • اﺷﺘﺒﺎه ﺷﻤﺎره 4: ﻋﺪم اﺟﺮای ﺻﺤﯿﺢ وﻇﺎﯾﻔﺘﺎن
  • اﺷﺘﺒﺎه ﺷﻤﺎره 3: ﺗﺮﯾﺪ ﺧﺒﺮھﺎ
  • اﺷﺘﺒﺎه ﺷﻤﺎره 2: ﻋﺪم ﯾﺎدداﺷﺖ ﺑﺮداری از ﺗﺮﯾﺪ ھﺎ
  • اﺷﺘﺒﺎه ﺷﻤﺎره 1: ﺗﺮﯾﺪ در ﻓﺎرکس ﺑﺪون اﺳﺘﺎپ ﻻﺳﺖ

نویسنده : JASON ALAN JANKOCSKY ( مترجم : مجتبی صدیق )

برای موفق بودن در معامله گری هر سرمایه گذاری دارای باید و نبایدهایی در معامله می باشد و اگر بر اساس آن عمل کند قادر است معاملات موفقی را در بازارهای مالی داشته باشد. شما باید از انجام اشتباهات رایجی که  بسیاری از معامله گران قربانی آن می شوند، اجتناب کنید. در هنگام ترید مرتکب اشتباهاتی می شوید که بسیار ساده از کنار آن ها عبور می کنید. معامله گرانی که شروع به کسب درآمد می کنند، کسانی هستند که از این اشتباهات درس می گیرند و می دانند چگونه مرتباً اشتباهشان را تکرار نکنند.

بررسی اشتباهات رایج در فارکس، نه‌تنها یکی از روش‌های مهم برای به‌دام‌نیفتادن در اشتباه‌های قابل پیشگیری و حفظ اصل سرمایه است، بلکه می‌توان آن را نوعی روش یادگیری هم در نظر گرفت.