جزوه آموزشی استراتژی های موفق معامله‌گری در بازار های ارز


نام کتاب استراتژی های موفق معامله‌گری در بازار های ارز (مترجم: ﻣﺤﻤﺪ رﺿﺎ آﯾﺖ اللهی)
نام کتاب ( انگلیسی ) Successful Trading Strategies in Forex Market
نویسنده کتی ﻟﯿﻦ و ﺑﻮرﯾﺲ ﺷﻠﻮﺳﺒﺮگ
موضوع استراتژی معاملاتی
پی دی اف دانلود کتاب

کتاب High Probability Trading Setups for the Currency Market یا استراتژی های موفق معامله‌گری در بازار های ارز، یکی از ﺟﺪﯾﺪ‌ﺗﺮﯾﻦ و ﻣﻌﺘﺒﺮ ﺗـﺮﯾﻦ کتاب هایی استراتژی ﻫـﺎي معاملاتی ﺑﺎزار فارکس می‌باشد. اﯾﻦ کتاب یکی از ﻣﻌﺪود کتب معتبر فارکس اﺳﺖ که در ﺳﺎل 2006 ﺗﻮﺳﻂ دو ﻧﻔﺮ از ﻣﻌﺮوﻓﺘﺮﯾﻦ استراتژیست ﻫﺎي ﺑﺎزار فارکس نوشته ﺷﺪه اﺳﺖ. اﯾﻦ کتاب در ﻋﯿﻦ پیوستگی ﻣﻄﺎﻟﺐ، داراي ﺗﻘﺴﯿﻢ ﺑﻨﺪي خاصی اﺳﺖ که  می‌ﺗﻮاﻧـﺪ ﺑـﻪ ﺻﻮرت ﻗﺴﻤﺖ ﻫﺎي ﻣﺠﺰا ﻧﯿﺰ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار بگیرد را شامل می‌شود.

ﻧﺎم اﯾﻦ کتاب ﺑﻪ ﻣﺎ ﺧﺎﻃﺮ ﻧﺸﺎن می‌دهد که ﺗﺤﻠﯿﻞ ﻫﺎ، ﺳﯿﺴـﺘﻢ ﻫـﺎ و تکنیکﻫﺎي ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ گری ﻓﻘﻂ ﺑﻪ دﻧﺒﺎل اﺣﺘﻤﺎل ﻏﺎﻟـﺐ ﻣﻮﻓﻘﯿـﺖ ﻫﺴـﺘﻨﺪ ﻧـﻪ ﻗﻄﻌﯿـﺖ در ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ. ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ گرانی که در ﺑﻘﺎ ﺑﺮ ﻣﻌﺎﻣﻼت زﯾﺎن ده روز ﻫﺎ و حتی ﻣﺎه ﻫﺎ پافشاری می‌کنند ﺗﺎ ﺑﺎ یک ﯾﺎ چند ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ زﯾﺎن ده کل ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﺧﻮد را از دﺳﺖ ﺑﺪﻫﻨﺪ، ﺑﻬﺘﺮ اﺳﺖ ﻗﺒـﻞ از ﻫﺮ چیز ﺑﻪ ﻧﺎم اﯾﻦ کتاب ﺗﻮﺟﻪ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ. هیچ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﯾﺎ ﺗﺤﻠﯿﻞ کـﺎﻣﻼ درستی نمیﺗﻮاﻧﺪ ﻣﺘﻀﻤﻦ ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ در یک ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ ﻣﻨﻔﺮد ﺑﺎﺷﺪ.

شما می‌توانید با خواندن این کتاب به استراتژی های موفق موجود در بازار های مالی، که سال‌هاست از آنها استفاده می‌شود، آگاه شده و از نوع کارکرد این استراتژی های مختلف برای بهبود سیستم های معاملاتی خود استفاده کنید.