جزوه آموزشی مشکلات ﺗﺤﻠﯿﻞ تکنیکال و روش های ﺗﺴﻠﻂ ﺑﺮ آﻧﮭﺎ (تهیه کننده: کانال تلگرام Trigger_ha)


نام کتاب ﻣشکلات ﺗﺤﻠﯿﻞ تکنیکال و روش های ﺗﺴﻠﻂ ﺑﺮ آﻧﮭﺎ (تهیه کننده: کانال تلگرام Trigger_ha)
نام کتاب ( انگلیسی ) Technical analyse and issus and how to control it
نویسنده تهیه کننده: کانال تلگرام Trigger_ha
موضوع روانشناسی - تکنیکال
پی دی اف دانلود کتاب

روشی که ﺷﻤﺎ چارت را ﻣـی ﺧﻮاﻧﯿـﺪ و روﺷـی کـﻪ ﻧﻘـﺎط ورود را ﺗﻌﺮﯾـﻒ ﻣـی کنید ﻣﻌﻤـﻮﻻ کـﺎری ﺑـﺎ کیفیتﻧﺪارد ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺗﺎن ﯾﺎ اینکه ﺳﻮد ده ﺑﺎﺷﺪ ﯾﺎ ﻧﻪ.و اﯾﻦ ﻣﻔﮫﻮم ﺑﺨﺼﻮص زمانی در ﻣﻮرد ﺗﺤﻠﯿﻞ تکنیکال ﺻـﺤﺒﺖمی کنیم کاملا ﺻﺤﯿﺢ میﺑﺎﺷﺪتحلیل تکنیکال و پرایس اکشن ﺳﺎده و آﺳﺎن ﺑﻨﻈﺮ میرﺳﻨﺪ.

الگوها-پترن ها به ﻧﻈـﺮ ﺗﺮﯾـﺪرھﺎی ﺑـیﺗﺠﺮﺑﻪ ﺑﺴﯿﺎر واﺿﺢ و ﺷﻔﺎف ھﺴﺘﻨﺪ، اﻣﺎ ﺣﻘﯿﻘﺖ ﻣﺎﺟﺮا این است که ﺗﺤﻠﯿﻞ تکنیکال و ﻣﻌﺎﻣﻠـﻪ گـﺮی ﺑـﺮ اﺳـﺎس پرایس اکسن یکی از ﺳﺨﺖ ﺗﺮﯾﻦ روﺷﮫﺎی ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ گری میﺑﺎﺷﺪ.تحلیل تکنیکال آن طﻮر کـﻪ ﺷـﻤﺎ فکر ﻣـی کنید ﻧﯿـﺴﺖ وﺧﻮاھﯿﺪ ﻓﮫﻤﯿﺪ که چرا ﺳﺨﺖ ﺗﺮ از آن اﺴﺖ که ﺗﺮﯾﺪر ھﺎ اﻧﺘﻈﺎرش را دارﻧﺪ.

در این ﻣﻘﺎﻟﻪ می ﺧﻮاھﯿﻢ ﺑﺎ چشمان ﺑﺎز دورﻧﻤـﺎی ﺟﺪﯾـﺪیاز ﻧﺤﻮه کار ﺗﺤﻠﯿﻞ و ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ گری تکنیکال را بررسی کنیم.در اﯾﻨﺠﺎ در ﻣـﻮرد ﻋـﺎدت ﺑـﺪعوض کردن پی در پی ﺳﯿﺴﺘﻢ ھﺎی ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ گری میپردازیم

فهرست مطالب:

  • ﺗﺤﻠﯿﻞ تکنیکال ﯾک اﻣﺮ ذهنی اﺳﺖ و ﺑﻪ ﻫﺮ روشی میﺗﻮان آن را اﻧﺠﺎم داد
  • ﺗﺮﯾﺪر ﻫﺎی تکنیکال، مشکل واقعی چیست؟
  • ﻋﯿﻮب و ﻧﻮاﻗﺺ الگوهای قیمتی
  • چرا ﺗﺤﻠﯿﻞ تکنیکال می ﺗﻮاﻧﺪ ﺳﻮدﺳﺎز ﻧﺒﺎﺷﺪ
  • ترفندهایی برای اﺳﺘﻔﺎده از ﺗﺤﻠﯿﻞ تکنیکال
سوالی دارید؟

معامله گران تریدر 98 آماده پاسخگویی به شما هستند.