دوره پرایس اکشن به سبک RTM : زمان در بیس ها

مدرس : پوریا خادمی دلجو
رایگان
قابل مشاهده برای همه
litefinance broker logo
معامله در بازار های مالی با بروکر لایت فایننس
توجه کنید : استفاده از ویدیو ها بدون اجازه مدرس غیرقانونی میباشد.

سر فصل های این ویدیو :

 • بررسی هم جهت بودن هر 3 تایم فریم ، نکات و نحوه معامله گری آن
 • بررسی هم جهت بودن تایم فریم بالا و تایم فریم میانی و عدم هم جهت بودن تایم فریم پایین ، نکات و نحوه معامله گری آن
 • بررسی عدم هم جهت بودن تایم فریم بالا و تایم فریم میانی ، نکات و نحوه معامله گرن آن
 • قدرت سنجی زون ها براساس شاخص های 8 گانه
 • تبیین شاخص های 8 گانه بصورت تفصیلی:
  1- نوع کندل Base
  2- جهش قیمت
  3- زمان ماندن قیمت در زون
  4- فاصله گرفتن قیمت از زون
  5- تازه بودن ناحیه ( Fresh )
  6- گپ
  7- تایم بالاتر
  8- زون در زون
دوره پرایس اکشن به سبک RTM
دوره پرایس اکشن به سبک RTM
فصل پرایس اکشن به سبک RTM ویدیوی 1

فصل پرایس اکشن به سبک RTM ویدیوی 2

فصل پرایس اکشن به سبک RTM ویدیوی 3

فصل پرایس اکشن به سبک RTM ویدیوی 4

فصل پرایس اکشن به سبک RTM ویدیوی 5

فصل پرایس اکشن به سبک RTM ویدیوی 6

در حال مشاهده
فصل پرایس اکشن به سبک RTM ویدیوی 7

فصل پرایس اکشن به سبک RTM ویدیوی 8

فصل پرایس اکشن به سبک RTM ویدیوی 9

فصل پرایس اکشن به سبک RTM ویدیوی 10

فصل پرایس اکشن به سبک RTM ویدیوی 11

فصل پرایس اکشن به سبک RTM ویدیوی 12

فصل پرایس اکشن به سبک RTM ویدیوی 13

فصل پرایس اکشن به سبک RTM ویدیوی 14

فصل پرایس اکشن به سبک RTM ویدیوی 15

فصل پرایس اکشن به سبک RTM ویدیوی 16

فصل پرایس اکشن به سبک RTM ویدیوی 17

فصل پرایس اکشن به سبک RTM ویدیوی 18

فصل پرایس اکشن به سبک RTM ویدیوی 19

فصل پرایس اکشن به سبک RTM ویدیوی 20

فصل پرایس اکشن به سبک RTM ویدیوی 21

فصل پرایس اکشن به سبک RTM ویدیوی 22

فصل پرایس اکشن به سبک RTM ویدیوی 23

فصل پرایس اکشن به سبک RTM ویدیوی 24

فصل پرایس اکشن به سبک RTM ویدیوی 25

فصل پرایس اکشن به سبک RTM ویدیوی 26